Oferta Oficyny Wydawniczej Fundacji Uniwersyteckiej

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą - napisz do nas

albo zadzwoń - tel.: 15 642 25 27

Autor: Abp Ignacy Tokarczuk
Tytuł: 
Kochałem tych ludzi całym sercem i oddaniem.
                        Wspomnienia z lat 1918-1976

Osoba i działalność przemyskiego metropolity ob. łac. abp. Ignacego Tokarczuka (1918-2012) wciąż czekają na rzetelne, wszechstronne opracowanie. Już za życia hierarcha stał się przedmiotem mniej lub bardziej wnikliwych studiów, ale z racji oczywistych nie mogą one pretendować do miana pełnej biografii. Podobnie po jego śmierci, z powodu zbyt krótkiego dystansu czasowego i trud­ności w bezstronnym opisie nieodległej rzeczywistości, jak również z powodu niemożności dotarcia do źródeł, żaden historyk nie podjął się zadania sporzą­dzenia pogłębionej monografii. Nie oznacza to jednak skazania badaczy naj­nowszej historii Polski na bezczynność, każdy bowiem przyczynek - zwłasz­cza oparty na dostępnych archiwaliach oraz relacjach świadków - ma swój właściwy ciężar gatunkowy i stanowić będzie w przyszłości cenny fundament do dalszych dociekań.


Życie późniejszego przemyskiego hierarchy przypadło na cztery wyraźne epoki dziejowe: okres II Rzeczpospolitej, lata II wojny światowej, kilka dekad pojałtańskiego zniewolenia komunistycznego oraz odrodzenie niepodległej Ojczyzny po roku 1989. O ile dwa pierwsze z nich ukształtowały osobowość oraz wybór drogi życiowej młodego Polaka z Kresów Południowo-Wschodnich, o tyle w kolejnych, powojennych już realiach polskiej historii społeczno-politycznej i kościelno-religijnej pozostawił on po sobie niezatarty ślad twórczej obecności. Nic więc dziwnego, że losy, a jeszcze bardziej filozo­fia życiowa i system wartości abp. Ignacego Tokarczuka, z każdym rokiem mocniej fascynują nie tylko historyków, ale też publicystów, patriotów a nade wszystko zaś ludzi poszukujących modelu życia opartego na ideałach służby Bogu i Ojczyźnie.
 

Fragment wprowadzenia autora opracowania
ks. prof. dr hab. Józefa Wołczańskiego

cena: 69,-


Autor: Bohdan Cywiński
Tytuł:
Dzieje narodów Europy Wschodniej. Szańce kultur

Tematem książki Bohdana Cywińskiego są dzieje polityczne kultur narodów Europy Wschodniej obejmujące wiek XVIII i XIX oraz początek XX -  do roku 1917.

W obszernym rozdzialeKultury narodowe w Europie Wschodniejautor opisuje i analizuje dzieje : Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Finów, Estończyków, Finów, Łotyszy, Gruzinów, Ormian, Azerbejdżanów i ludów wschodniego Kaukazu, Tatarów Krymskich i Czerkiesów, Mołdawian i Żydów.

 „Poszedłem w kierunku narodów Europy Wschodniej, które żyły, żyją i żyć będą między Polską i Rosją. Oczywiście zająłem się wiekiem XVIII i XIX, ponieważ na tym się znam najlepiej, po drugie w tym właśnie okresie kształtowało się politycznie i kulturowo imperium rosyjskie. Kształtowało się w ten sposób, że dążyło do odebrania tożsamości narodowej tym małym, czasami większym, ale słabym politycznie narodom. Te narody były dominowane „po drodze” przeciwko trzem „zawalidrogom” na szlaku imperium rosyjskiego do wielkiej, prawdziwej Europy. Te trzy „zawalidrogi” to Polska, Szwecja i Turcja (…). Po drodze do Polaków należało zniszczyć Ukraińców, Białorusinów i Litwinów, po drodze do Szwecji - Finów, Estończyków, Łotyszy, po drodze do Turcji należało zniszczyć narody Zakaukazia, Gruzinów, Azerów, Ormian, Tatarów Krymskich, Mołdawian.  A wreszcie był dwunasty naród rozsiany po całym tym terenie – naród żydowski. Te wszystkie narody trzeba było zrusyfikować.” – fragment jednej z wypowiedzi Bohdana Cywińskiego na temat powstania książki „Dzieje Narodów Europy Wschodniej”.

spisek.jpg

Autor: Piotr Wroński
Tytuł: Spisek założycielski. Historia jednego morderstwa

Astolphe Louis Léonor markiz de Custine (1790-1857), pisarz i podróżnik, autor książek podróżniczych i powieści. Zaprzyjaźniony z polskim środowiskiem emigracyjnym Hotel Lambert w Paryżu: z Czartoryskimi, Mickiewiczem, Chopinem, z którym koresponduje intensywnie przez kilka lat.

Znajomość z braćmi Gurowskimi, Adamem i Ignacym była jednym z powodów wyprawy markiza do Rosji: piętnastoletni Ignacy za udział w Powstaniu Listopadowym był ścigany wyrokiem carskim także na emigracji. Wizyta Custine’a w Petersburgu i jego rozmowy z cesarską parą miały wyjednać amnestię dla młodego patrioty. Rzecz się nawet powiodła.

Jeżeli chcę opisać tę podróż, muszę być przygotowany na narażenie się rządowi najprzebieglejszemu i najlepiej w świecie obsługiwanemu przez swoich szpiegów.

Gdy Piotr Wielki wprowadził to co tu nazywa się czinem, gdy innymi słowy zaaplikował hierarchię wojskową do całej administracji imperium, zmienił swój naród na pułk niemych i sam ogłosił się pułkownikiem, z prawem przekazywania tego stopnia swoim następcom. Rząd rosyjski jest dyscypliną wojenną, która zastąpiła porządek miasta, stanem oblężenia uznanym za normalny stan społeczeństwa. (…)

legenda.jpg

Autor: Ewa Jabłońska-Deptuła
Tytuł: Legenda polska. Kościół-religia-patriotyzm. 1764-1864

„Legenda polska” opowiada o patriotyzmie wyrosłym z buntu wobec zaborców, występującym przeciw niewoli i wynaradawianiu. Myśl o przekazywaniu wartości kulturowych towarzyszy każdemu pokoleniu wychowującemu swoich następców. Jaką częścią tego wychowania jest dziś legenda polska?

Niniejsze wydanie esejów dedykujemy pamięci profesor Ewy Jabłońskiej-Deptułowej – historyka, inicjatorki badań nad historią kobiety i rodziny, popularyzatorki wiedzy historycznej, a także działaczki Solidarności. Dla wielu Jej wychowanków była przykładem społecznego zaangażowania i mądrego patriotyzmu.

 „Legenda polska” opowiada o patriotyzmie wyrosłym z buntu wobec zaborców, występującym przeciw niewoli i wynaradawianiu, którego cechą charakterystyczną było, manifestowane wręcz, wyznanie wiary. Jej bohaterem – zbiorowym – stały się kolejne pokolenia walczące o wolność Polski, od czasów Konfederacji Barskiej, poprzez Insurekcję Kościuszkowską, Powstanie Listopadowe, Wiosnę Ludów, do Powstania Styczniowego dochodząc. O kolejach i znaczeniu historycznych splotów religii i ruchów wyzwoleńczych pisze pogrążona w głębokiej refleksji nad tematem Autorka.

Legenda polska tworzyła się sama, jako głos ludu zapisywana w strofach anonimowych pieśni. Wykwitała też w wierszach poetów, o których Niemcewicz pisał:

Poeta przepełniony namiętnością do Polski, i zgrozą nad jej losem, w idealnych obrazach wystawia okropnej wierności historyczną prawdę.

nietykalni.jpg

Autorzy: Piotr Nisztor, Wojciech Dudziński
Tytuł:  Nietykalni

„NIETYKALNI” SĄ WSRÓD NAS

KULISY POLSKICH PRYWATYZACJI
PRAWDZIWA HISTORIA GOSPODARCZA III RP

Wertując dokumenty potrzebne do przygotowania tej publikacji nie mogliśmy nie mieć wrażenia, że nasz kraj był codziennie nie tylko okradany, ale też rozmontowywany poprzez dwuznaczne reformy i zmiany prawa. Za wszystkim stali do dziś „Nietykalni” urzędnicy państwowi, politycy, gangsterzy i pracownicy służb specjalnych. Ta niewidzialna dla wielu nić powiązań – wzajemnych interesów i relacji – istniała od dawna i cały czas ma ogromne znaczenie przy podejmowaniu w Polsce decyzji. Najlepszym tego przykładem jest opisywana przez nas spółka Draco z Liechtensteinu, która była kontrolowana przez przestępcę, pułkownika służb specjalnych oraz doradcę ministra przekształceń własnościowych (potem ministerstwa skarbu). […} „Nietykalni” wciąż traktują Polskę jak bombonierkę, z której do własnej kieszeni można przekładać czekoladki. Po tylu latach łakoci w pudełku zostało już jednak niewiele. Większość została pożarta w ten właśnie sposób. Niestety czas zrobił swoje. Wiele dokumentów już dawno zostało zniszczonych, a pamięć ludzka – jak wszyscy wiemy - jest ulotna. Z kolei część świadków tych wydarzeń, mogących pomóc w ułożeniu tej trudnej układanki, w bardziej lub mniej tajemniczych okolicznościach zginęła.                                                                                            / … z ksiązki /

 

czas.jpg

Autor: Jarosław Kaczyński
Tytuł:
Czas na zmiany

Poglądy Jarosława Kaczyńskiego wyrażane w połowie 1993 roku są wciąż aktualne. Wciąż uderza jego przenikliwość przy analizowaniu postsolidarnościowych i postkomunistycznych środowisk władzy początków transformacji. W publikowanej rozmowie polityk jawi się jako analityk i wizjoner, szczególnie – wizjoner niezbędnych reform państwa. (…) Z jego inteligencją, charyzmą i wolą może to zaowocować nową strategią dla Polski; przy wsparciu przez PiS i Kaczyńskiego Solidarności i zdobyciu jej zaufania. Bo to Solidarność wiernie trzyma straż przy grobie księdza Popiełuszki, to jej działacze w jednym z małych miast muszą dziś płacić kary za powieszenie biało-czerwonych chorągwi na skwerze żołnierzy wyklętych.
prof. Jadwigi Staniszkis
/ze wstępu do nowego wydania/

„Okrągły stół” przebiegał w atmosferze dwuznaczności i niejasności moralnej. Nie rozdzielono starych i nowych czasów, PRL i niepodległej Polski. Zabrakło elementu inauguracji. Nie zburzono Bastylii. „Okrągły stół” na pewno tym nie był, dzień 4 czerwca 1989 roku też nie. Zaciążyło to w istotny sposób na świadomości społecznej. Cały czas istnieje element kontynuacji. Nie wiadomo, gdzie się kończy PRL, a zaczyna wolna Rzeczpospolita. Nie powiedziano ludziom wyraźnie, czym było powojenne pięćdziesięciolecie: formą protektoratu, obcą okupacją czy ułomnym państwem polskim?
grot.jpg

Autor: Witold Pronobis
Tytuł: Generał Grot. Kulisy zdrady i śmierci

Jest początek stycznia 1990 roku. Witold Pronobis, historyk, dziennikarz Radia Wolna Europa udaje się z magnetofonem do mieszkania Edwarda Ciesielskiego, bibliotekarza Polskiej Misji katolickiej w Monachium. Ma informacje, że Ciesielski działał w Wywiadzie Armii Krajowej i zajmował się ochroną żołnierzy AK przed komunistycznym podziemiem, przez co musiał uciekać z PRL. Liczy na zdobycie ciekawego wywiadu dla Radia. Tymczasem kilka dni wcześniej miał możliwość obejrzenia fotografii jednego ze zdrajców – Ludwika Kalksteina. I teraz, już po kilku chwilach rozmowy z rzekomym Edwardem Ciesielskim, nie ma żadnych wątpliwośći… Wywiadu nie udało się Pronobisowi przeprowadzić, ale udało się wynieść teczkę, zawierającą dokumenty potwierdzające nie tylko tożsamość Kalksteina-Ciesielskiego, ale i dowody jego współpracy z bezpieką PRL.


zywot.jpg

Autor: Józef Łobodowski
Tytuł: Żywot człowieka gwałtownego

Tom wspomnień zawierających barwną opowieść o Polsce okresu międzywojennego i jej życiu literackim. Książka przywołuje z zapomnienia wielkiego poetę emigracyjnego, nazywanego ostatnim wielkim romantykiem. Stanowi wspaniałą kopalnię wiadomości na temat środowiska literackiego przedwojennej Polski i tak znaczących jego postaci, jak Tuwim, Broniewski, Wierzyński, Iłłakowiczówna, Gałczyński, Piętak, Czechowicz...

 

Wspomnienia "Żywot człowieka gwałtownego" zostały spisane przez Józefa Łobodowskiego na zamówienie wydawnictwa Editions Spotkania. Pisane były do ostatnich chwil życia. Ostatnie fragmenty zostały wyjęte z maszyny do pisania dzień po śmierci autora. Wspomnienia uzupełnione są o aneks, składający się z tekstów publicystycznych Józefa Łobodowskiego, które poszerzają tło ideowe, społeczne i polityczne czasów przedwojennej Polski.

 

W czasach PRL Józefa Łobodowskiego konsekwentnie wymazywano ze społecznej świadomości. Wydanie jego wspomnień ma służyć między innymi przywróceniu narodowej pamięci tego znakomitego poety i publicysty.

 

Słyszałam charakterystyczną anegdotkę opowiedzianą przez Jana Kotta (człowieka partii i jednego z filarów umysłowych ustroju). Na jakimś odczycie w Żaganiu czy w innym miasteczku w dyskusji ktoś ze słuchaczy zapytał, co dzieje się z poetą Łobodowskim. „Przypadkiem wiem - odpowiedział Kott. - Jest w Hiszpanii frankistowskiej i przez radio wygłasza paszkwil na Polskę demokratyczną”. Na to w sali odezwały się dwa głosy pytając: „O której godzinie?”

Maria Dąbrowska, Dzienniki

listy.jpg

Autor: Astolphe de Custine
Tytuł: Listy z Rosji

Astolphe Louis Léonor markiz de Custine (1790-1857), pisarz i podróżnik, autor książek podróżniczych i powieści. Zaprzyjaźniony z polskim środowiskiem emigracyjnym Hotel Lambert w Paryżu: z Czartoryskimi, Mickiewiczem, Chopinem, z którym koresponduje intensywnie przez kilka lat.

Znajomość z braćmi Gurowskimi, Adamem i Ignacym była jednym z powodów wyprawy markiza do Rosji: piętnastoletni Ignacy za udział w Powstaniu Listopadowym był ścigany wyrokiem carskim także na emigracji. Wizyta Custine’a w Petersburgu i jego rozmowy z cesarską parą miały wyjednać amnestię dla młodego patrioty. Rzecz się nawet powiodła.

 

Jeżeli chcę opisać tę podróż, muszę być przygotowany na narażenie się rządowi najprzebieglejszemu i najlepiej w świecie obsługiwanemu przez swoich szpiegów.

Gdy Piotr Wielki wprowadził to co tu nazywa się czinem, gdy innymi słowy zaaplikował hierarchię wojskową do całej administracji imperium, zmienił swój naród na pułk niemych i sam ogłosił się pułkownikiem, z prawem przekazywania tego stopnia swoim następcom. Rząd rosyjski jest dyscypliną wojenną, która zastąpiła porządek miasta, stanem oblężenia uznanym za normalny stan społeczeństwa. (…)


Autor: Teresa Zbyrad
Tytuł: Stres i wypalenie zawodowe


Stres i wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek, pracowników socjalnych i policjantów jest cenną publikacją, którą do rąk powinna wciąć nie tylko pielęgniarka, policjant czy też pracownik socjalny, ale każdy, kto może być narażony na tak często pojawiające się zjawisko stresu i wypalenia. Przedstawiona publikacja dr Teresy Zbyrad może stanowić dobrą pomoc naukową dla pedagogów specjalnych, pracowników socjalnych, socjologów oraz psychologów, zaś dla studentów to wspaniała literatura i lektura (może obowiązkowa). Trudno sobie wyobrazić, aby studenci nie zapoznali się z tą cenną pozycją .
Przedstawienie skutków stresu i wypalenia oraz poszukiwanie praktycznych form i sposobów przeciwdziałania temu zjawisku a także radzenia sobie, to dodatkowy walor publikacji.


Ks prof dr hab. Andrzej Gretkowski

Autor: Justyna Kula-Lic
Tytuł: Osobościowe korelaty preferencji zawodowych


Autorka podejmuje ważne dla poradnictwa zawodowego i teorii rozwoju preferencji i kariery zawodowej zagadnienia: czym są preferencje zawodowe, predyspozycje zawodowe, umiejętności, kwalifikacje, kompetencje, rodzaje preferencji zawodowych, fazy rozwoju zawodowego, tożsamość zawodowa, dojrzałość zawodowa i dojrzałość do kariery zawodowej. Ważnym elementem części teoretycznej jest J. Hollanda koncepcja uwarunkowań preferencji zawodowych.

z recenzji Prof. UW dr hab. Krystyny Ostrowskiej

Problematyka badań dotyczących rozwoju zawodowego człowieka w ciągu ostatnich dziesięciu lat wyraźnie dominuje w badaniach prowadzonych w różnych ośrodkach w Polsce. Jedną z ważnych przyczyn tego stanu jest ogół zjawisk związanych tzw. trudnym rynkiem pracy, w tym więc specyficznych zjawisk polskiego bezrobocia.

z recenzji dr hab. Waldemara Furmanka

Redakcja: Magdalena Ewa Ruszel
Tytuł: Młodzież Problemy - Współczesność

Praca ma wielu adresatów, którym w codzienności życia rodzinnego, szkolnego, stu­diach, pracy zawodowej i rozumieniu życia młodego pokolenia bardzo pomoże. To są ważne i fundamentalne jej atuty.
Problematyka życia młodzieży w jej wielorakich konstelacjach funkcjonowania jest za­gadnieniem zawsze aktualnym. Bowiem to młodzież jest siłą i mądrością każdego narodu i społeczeństwa. Wyakcentowane w pracy - problematyka i współczesność - zostały tak omówione że pozwalają patrzeć na okres adolescencji w perspektywie przyszłościowej oraz z pozytywnym nurtem myślenia (...). Wczytując się w bogatą treść publikacji można wysnuć tezę, że właśnie młodzież - jej potencjał osobowościowy i twórczy, poparty mądrym wychowaniem i przekazem wiedzy - jest gwarantem ładu społecznego. Dualizm integralnie ze sobą po­wiązany - problematyka i współczesność - nie tylko zatrzymuje się nad analizą wielu obszarów, omawianych przez autorów polskich i zagranicznych, lecz ukazuje konkretyzację wniosków, które dają możliwość takiej pracy wychowawczej z młodzieżą, by nie tylko zachować jej piękno ale wskazuje na te obszary, które mogą w ujęciu prewencyjnym ustrzec ją przed destrukcyj­nymi działaniami (...).
Książka napisana z dużą kulturą literacką i humanistyczną, w oglądzie podjętego zagadnie­nia prowadzi czytelnika drogami z życia młodzieży, które przez Redaktora publikacji zostały rzetelnie zaplanowane i dopracowane w swej ostatecznej wersji. Stąd też zawartość merytory­czna publikacji jest interesującą i wnikliwie opracowaną a przez to jest jej wartościową stroną.
Książka z pewnością zaspokoi oczekiwania wielu czytelników. Posiada niewątpliwie zaletę, że stanowi rodzaj podręcznika „pierwszej potrzeby" pozwalającego zrozumieć młodzież i jej świat, jej dylematy i problemy.
Wyrażam pełne uznanie dla Pani Redaktor publikacji w podchodzeniu do wieloaspektowych wątków życia młodzieży i doborze autorów poszczególnych zagadnień.

Prof. Dr hab. Adam Solak

Publikacja pt. „Młodzież - Problemy - Współczesność" pod redakcją Magdaleny Ewy Ruszel jest owocem pracy kompetentnych i doświadczonych pedagogów, psychologów, socjologów i teologów pracujących na co dzień z młodzieżą. Pozycja została podzielona na dwa kluczowe segmenty Część pierwsza publikacji obejmuje artykuły poruszające najistotniejsze prob­lemy, z którymi zmaga się współczesna młodzież. Wskazanie i szerokie omówienie natury problemów niedojrzałości psychicznej młodych ludzi pomoże wychowawcom, nauczycielom czy rodzicom zrozumieć szereg innych zagadnień dotyczących pokolenia wchodzącego w dorosłość (...). O walorach publikacji decyduje wieloaspektowość poruszanych zagadnień (...). Na osobną uwagę zasługują kwestie dotyczące dylematów religijno-egzystencjalnych i problemów z uzależnieniami duchowymi, z którymi obecnie coraz więcej mło­dych osób, bez pomocy specjalistów, nie potrafi sobie poradzić. Owe proble­my uniemożliwiają im również odnalezienie się w przestrzeni społeczno-sakralnej. Druga część publikacji ma charakter swoistego rodzaju „poradnika", zawiera bowiem prakty­czne wskazówki dotyczące pracy z młodzieżą mające na celu pomoc w wyborze właściwego systemu wartości czy prawidłowej ścieżki życia. Należyte relacje interpersonalne w środowisku młodzieżowym można kształtować na różne sposoby (...).
Publikacja pt. „Młodzież - Problemy - Współczesność" z pewnością nie wyczerpuje wieloś­ci problemów, które przeżywa współczesna młodzież, ale na pewno poprzez próbę ich przy­bliżenia sprawia, że staje się wartościową lekturą zarówno dla wychowawców, nauczycieli, ka­techetów i rodziców, a także dla samej młodzieży.

Ks. Dr hab. Leon Siwecki


Redakcja: Anna Witkowska-Paleń, Justyna Maciaszek
Tytuł: Kobieta we współczesnym społeczeństwie

Kobieta w każdym systemie społeczno-kulturowym odgrywała i wciąż odgrywa szczególną rolę. W obliczu dynamicznych przemian społeczno-gospodarczych warto więc pokusić się o pogłębioną refleksję nad rolą i pozycją kobiety we współczesnym społeczeństwie. Niniejsza publikacja ma charakter interdyscyplinarny. Autorzy zawartych w niej artykułów to przedstawiciele różnych środowisk akademickich w naszym kraju. Nie zabrakło również głosu praktyków, pracowników wybranych instytucji społecznych. Podejmują oni problematykę kobiecości w kontekście uwarunkowań życia rodzinnego, społeczno-politycznego i gospodarczo-zawodowego. Omawiają problemy kształtowania i upowszechniania wizerunku kobiety w mediach i szeroko pojętej kulturze, jak również istotny choć zaniedbany w naszym piśmiennictwie naukowym temat dewiacji i przestępczości kobiet.
Redakcja:  Magdalena Ewa Ruszel

Książka pod redakcją Magdaleny E. Ruszel stanowi kontynuację wyda­nego rok wcześniej studium zatytułowanego Rodzina - wartości - przemia­ny. Tym razem w miejsce analizy wartości i przemian rodziny, autorów poszczególnych rozdziałów poproszono o skoncentrowanie się na jej za­daniach i wyzwaniach. A są to kategorie obszerne, więc i podjęta tema­tyka dość rozległa. Rodzina występuje tu w kontekstach takich, jak wy­chowanie do życia we wspólnocie rodzinnej, role narzeczeńskie, poczucie bezpieczeństwa, proces indywiduacji i separacji w rodzinie, partnerstwo w rodzinie, troska o ekologię ludzką, wychowanie seksualne, rozwój mo­ralny i społeczny dziecka, kształtowanie samooceny, edukacja historyczna, taniec ludowy, transformacja społeczna i indywidualna, Kościół w dobie ponowoczesności, model rodziny 2 + 1, wreszcie wychowanie przez sport. Zauważmy, że tematyka dwóch kluczowych segmentów niniejszej książ­ki wskazuje, iż owe zadania i wyzwania to niejako synonimy wychowania „do" i wychowania „poprzez" wartości. Triada obejmująca rodzinę, jej za­dania i wyzwania jawi się zatem nie tyle jako odrębna jakość, co raczej jako dopełnienie rozważań podjętych rok wcześniej.

dr Piotr T. Nowakowski, KUL

Redakcja: Magdalena Ewa Ruszel
Tytuł: Rodzina Warto
ści Przemiany

Pisząc słowa wprowadzające do proponowanego studium, zrezygnuję z tradycyjnego wstępu, na rzecz odwołania się do symboliki, ukrytej w widniejącym na okładce zdjęciu. Mam nadzieję, że rozbudzi ona przede wszystkim wyobraźnię Czytelnika, uwrażliwi jego serce, poruszy emocjonalnie, a nie tylko intelektualnie, jakby to było za sprawą samych tylko naukowych słów i wyjaśnień.
Rodzina stanowi pewien system, składający się z kilku osób powiązanych ze sobą więziami oraz wzajemnymi zależnościami. Każdy poszczególny jej członek, jak i wszyscy razem, tworzą specyficznie funkcjonującą komórkę społeczną.
Wyobraźmy sobie, iż wartości, którymi kieruje się rodzina, to korzenie. Członkowie rodziny to pnie, które czerpią siły do życia z korzeni. Uwarunkowania zewnętrzne, wpływające na jej kondycję, odbijają się przede wszystkim na wyglądzie korony drzewa. Podlega ona wpływowi różnych czynników, nabiera kształtu za sprawą działania czynników zewnętrznych (wiatru, słońca, deszczu, mrozu), czynników wewnętrznych - systemu wewnątrzrodzinnego - każdy członek rodziny daje jej coś z „siebie", a jednocześnie bogaci swoją osobowość za sprawą kontaktów z innymi. Ponadto, wszyscy czerpią ze skarbca wspólnie „powiązanych" korzeni. Z niego pobierają siłę, „soki" życia, którymi są głównie wartości. Wartości („żywice") decydując tym, czy pień jest zdrowy i jak szybko się rozrasta. One też spajają rodzinę, sprawiają, że ona trwa mimo przemian społeczno-gospodarczych. Stąd drzewa - poszczególni członkowie rodziny są bardzo blisko siebie. W tym punkcie możemy sobie zadać pytanie, czy rodzina (drzewo) czerpie wartości ze społeczeństwa (korzenie, ziemia), czy kondycja moralna społeczeństwa jest taka, jak wchodzące w jego skład rodziny. Myślę, że odpowiedź Czytelnik znajdzie w dwóch częściach niniejszej publikacji. Pierwsza traktuje o wartościach, z których jedne bardziej, inne mniej uwidaczniają się w procesie przemian społeczno-gospodarczych oddziały wując tym samym na rodzinę, jej system, strukturę, funkcje i dynamikę życia. Druga natomiast charakteryzuje wybrane problemy, z którymi rodzina, będąc częścią dynamicznie zmieniającego się społeczeństwa, styka się w codziennym życiu.
Jestem przekonana, iż zamieszczone w niniejszej publikacji artykuły nie wyczerpują podjętej problematyki. Mam nadzieję, że w przystępny sposób ją zarysowują, przybliżając najbardziej istotne kwestie. Chciałabym, aby teksty te zachęciły Czytelnika do dalszej lektury i studiów, a samych Autorów zmotywowały do kontynuacji pracy nad tematyką rodziny i jej wartości. Kolejne badania dotyczące tej problematyki, ukażą się w następnej publikacji pt. „Rodzina - zadania – wyzwania”.
Redakcja: Danuta Grzesiak-Witek i Paweł Witek
Tytuł: Sekty jako zagrożenie i wyzwanie XXI wieku

„Recenzowana książka jest wybitnym zjawiskiem w dziedzinie społecznej, ponieważ odpowiada na pytania: co to są sekty, jakie są przyczyny werbunku w ich szeregi, jaka jest dynamika ich rozwoju oraz jakie są skutki działalności organizacji sekciarskich dla społeczeństwa, dla ludzi i dla rodziny. Na przełomie tysiącleci w warunkach globalizacji kultury człowiek czuje się zagubiony. Widać wzrost samobójstw, wiele ludzi cierpi na depresję. Taka samotność w tłumie jest czynnikiem, który wywołuje konieczność poszukiwnia pomocy. Sekty od razu monitorują takich ludzi i starają się ich włączyć w swoje struktury. Poza tym kryzys wartości, brak stabilności materialnej -te czynniki wpływają na decyzje człowieka odnośnie poszukiwania nowych dróg w swoim życiu.
Każdy z Autorów poszczególnych artykułów jest wybitnym fachowcem w tej dziedzinie, przedstawia wartościowy materiał teoretyczny i empiryczny. Bardzo dobłze, że redaktorzy tego zbioru zgrupowali poszczególne artykuły według ich tematyki. Dla czytelnika jest to bardzo istotne, gdyż wydzielone pięć rozdziałów książki porządkuje artykuły zgodnie z ich tematyką..."

Z recenzji prof. dr hab. Tamary Hovorun

„Praca Sekty jako zagrożenie i wyzwanie XXI wieku może śmiało pretendować do roli swoistego compendium wiedzy o skomplikowanym zjawisku sekt. Pozwala je zdefiniować; odpowiednio zdiagnozować i rozpoznać. Jak wiadomo szeroko rozumiane grupy tego typu chronią się w cieniu niewiedzy, aury tajemniczości, obawiając się zdemaskowania i obnażenia mechani­zmów ich działania [...]
Najnowszą pracę zbiorową pod redakcją D. Grzesiak-Witek i P. Witka Sekty jako zagrożenie XXI wieku śmiało można rekomendować bardzo szerokiemu gronu odbiorców: zarówno badaczom tego fenomenu społecznego i religijnego, jak i praktykom: duszpasterzom, terapeutom, wychowawcom, nauczycielom, przedstawicielom odpowiednich służb państwowych i organizacji pozarządowych, czy wreszcie rodzicom i młodym ludziom, zastanawia­jącym się nad sensem i jakością swojego życia"

Z recenzji Ks. dr hab. Romana B. Sieronia, prof. KUL

„[...] Dużo świeżości powiewa zwłaszcza z tekstów autorów zagranicz­nych: Francis M. Isichei OP, Adesoji A. Oni oraz Lucy A. Udida przedstawili interesujący zarys historycznych przyczyn aktywności sekt na kampusach, z kolei Władimir A. Martinowicz w sposób bardzo treściwy i systematyczny zarysował problematykę styku sekt i polityki na Białorusi."

Z recenzji Dr Piotra T. Nowakowskiego

Autorzy: Joanna i Bogusaw Kopaczowie
Tytuł:
Biskup Solidarności Edward M. Frankowski

Niezłomna postawa życiowa Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego od wielu lat budzi zainteresowanie w Polsce i wśród rodaków za granicą. Niezwykły Kapłan i zasłużony Biskup prowadzi ogromną pracę duszpasterską i społeczną. Oddana w ręce Czytelników publikacja jest pierwszą biografią i syntezą inicjatyw kapłana z ludu wziętego i dla ludu postawionego.
Symboliczny jest fakt, że Biskup i Stalowa Wola, która tak wiele Mu zawdzięcza, są rówieśnikami. Urodził się w roku założenia huty i miasta, nazywanego „sercem Centralnego Okręgu Przemysłowego", Stalowej Woli, o której Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: „miasto symbol wielkiej wiary ludzi pracy, którzy z godną podziwu ofiarnością i odwagą wznosili swoją świątynię, pomimo trudności i gróźb ze strony ówczesnych władz komunistycznych". Przyszedł na świat w czasie, gdy w Puszczy Sandomierskiej rozpoczęto budowę nowoczesnego ośrodka przemysłowego. Ta największa inwestycja COP-u powstała, aby wyrwać ludność dawnej Galicji z biedy. Huta Stalowa Wola dawała możliwość uprawiającym piaszczystą ziemię zapracować na godną przyszłość swoich dzieci.
Drogę życiową i duszpasterstwo Księdza Biskupa cechuje stalowa wola wytrwałość, stanowczość i konsekwencja w jednoczeniu ludzi w walce o wolność, godność, prawdę i sprawiedliwość. Duszpasterza i lud trafnie charaktery żuj ą słowa strajkowej piosenki autorstwa księdza Romana Jurczaka: „Myśmy ze Stalowej, a więc i stalowi. I nie ustąpimy, póki zwyciężymy". Kapłan ten nigdy nie szedł na kompromisy z „ludową władzą". Z tego powodu został uznany za człowieka wyjątkowo niebezpiecznego dla systemu. Przez wiele lat był inwigilowany i zwalczany na wszelkie sposoby. Być może Opatrzność Boża postawiła „tu i teraz" patrzącego w przyszłość Syna tej ziemi, aby poprowadził po Bożemu mieszkańców przez głębokie przemian. [...]

Autorzy: Ks. Andrzej Gretkowski, Teresa Zbyrad
Tytuł: Zjawisko wypalenia wśród duchowieństwa

[...] Dotychczasowe publikacje akcentują przede wszystkim wypalenie zawodowe występujące w tzw. zawodach służebnych, a więc wśród pracowników służb społecznych, mających stały kontakt z ludźmi. Grupami szczególnego zagrożenia zjawiskiem wypalenia są nauczyciele, pielęgniarki, funkcjonariusze służb więziennych, strażacy i to wśród nich prowadzi się najczęściej badania. Na tym tle praca ks. prof. Andrzeja Gretkowskiego i p. dr Teresy Zbyrad dotycząca wypalenia zawodowego wśród duchownych wydaje się być absolutną nowością, jeśli nie liczyć paru artykułów autorstwa współtwórcy tej monografii i paru innych autorów. Należy więc pogratulować Autorom tej pozycji inwencji i odwagi w podjęciu tak trudnych i skomplikowanych badań, jeśli uwzględni się specyfikę badanej grupy. Należy bowiem sobie zdawać sprawę z faktu, że badanie zjawiska wypalenia zawodowego wśród duchowieństwa jest zadaniem o wiele trudniejszym od analogicznych badań wśród przedstawicieli innych zawodów służebnych. Nie chodzi przy tym tylko o trudność dotarcia do w końcu dość hermetycznej grupy społecznej i nakłonienie jej do wzięcia udziału w badaniach, ale przede wszystkim o zasadność zastosowania pojęcia "wypalenie zawodowe" do tego rodzaju służby, która jest przede wszystkim powołaniem, posłannictwem, misją apostolską, a nie zawodem w ścisłym sensie tego słowa. Posługa kapłańska jest bowiem tym rodzajem służby, w której „to, co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu". W posłannictwie duszpasterskim splata się bowiem przedziwnie powołanie dane od Boga i wolna odpowiedź człowieka, „dar i tajemnica", czynnik łaski i naturalny wysiłek powołanego, zakorzenienie w tradycji i umiejętność odczytywania „znaków czasu", radość z tego, że „nawet złe duchy nam się podają" (Łk 10,17) i pełne zawodu stwierdzenie: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili" (Łk 5,5). [...]Jestem przekonany, że wyniki tych pionierskich badań spotkają się z żywym zainteresowaniem duchownych nie tylko w samej diecezji płockiej, ale także w całej Polsce, że sięgną po nie chętnie szczególnie formatorzy seminaryjni, odpowiedzialni bezpośrednio za dobre przygotowanie nowych duszpasterzy. Autorom tej monografii wyrażam wdzięczność za podjęty trud, życząc, aby on zaowocował coraz lepszym rozumieniem specyfiki powołania kapłańskiego i coraz bardziej efektywną jego realizacją.

Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki
Dziekan WZNoS KUL w Stalowej Woli

Autor: Teresa Zbyrad
Tytuł: Domy Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo

Praca poświęcona jest bardzo ważnemu i aktualnemu zagadnieniu funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych in­telektualnie. Problem tu podjęty jest niezwykle istotny ze względów społecznych. Dotyczy on bowiem możliwości rehabilitacji i wychowania dzieci dotkniętych w różnym stopniu niepełnosprawnością w sferze intelektualnej. Sam wybór tego oryginalnego i ważkiego tematu świadczy o dużym wyczuciu problematyki społecznej oraz szczególnym uwrażliwieniu na „znaki czasu". Doniosłość tej publikacji podwyższa fakt, że nie jest ona jedynie opracowa­niem teoretycznym, ale ma charakter pracy empirycznej, opartej na własnych badaniach Autorki, przeprowadzonych w różnych Domach Pomocy Społecznej, prowadzonych przez siostry zakonne. Autorka przeprowadziła szereg wywiadów z różnymi osobami, sięgnęła do Kronik DPS, akt osobowych pensjonariuszy, arkuszy ocen, dzienników zajęć, programów nauczania i programów pracy redakcyjno-wychowawczej zeszytów obserwacji, nie mówiąc już o dokumentach bardziej ogólnych, jak konstytucje i reguły zakonne, ustawy państwowe i rozporządzenia ministerialne. Taka szeroka baza badawcza świadczy o sumiennym podej­ściu Autorki do opracowanego zagadnienia.

Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki

Redakcja: Teresa Zbyrad
Tytuł: Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych

Redaktorowi tej pracy udało się zgromadzić bardzo interesujące, treściowo bogate i rozmaite, charakteryzujące się wysokim nauko­wym poziomem referaty(...). Recenzowana książka tak pod wzglę­dem struktury, jak i treści potrafi sprostać aktualnym wezwaniom naukowym w dziedzinie uzyskania nowej, interesującej i obiektywnej wiedzy teoretycznej i empirycznej w zakresie wybranej problematyki badawczej.
Recenzowana praca zbiorowa w należyty sposób wypełni istniejącą lukę w systemie wiedzy naukowej, przede wszystkim społeczno-pedagogicznej i psychopedagogicznej. Ona posłuży jako dobra lektura tak dla naukowców - specjalistów z danej i spokrewnionych dziedzin wiedzy, jak i dla doktorantów, młodzieży studiującej na kierunkach „Praca socjalna", „Pedagogika", „Psychologia", „Socjologia" i robiących swoje pierwsze kroki na drodze poszukiwań naukowych (...).

Prof. zw. dr hab. Irena Kurlak

Zagadnienie omawiane w prezentowanej książce należy do niezwykle ważnych. Nie miejsce tu oceniać, czy wypalenie zawodowe jest wyłącznie symptomem naszych czasów, czy też występowało już w przeszłości, tyle, że wówczas nie umiano go nazwać i zdiagnozować. Istotne jest, że wypalenie zawodowe odbija się na efektywności pracowników, staje się źródłem napięć i stresów, a w rezultacie odbija się na relacjach społecznych i życiu osobistym. Zarówno zapobieganie mu jak i pomoc w wypadkach zaistnienia stają się jednym z najpilniej­szych współcześnie zadań stających przed psychologami, socjologa­mi i duszpasterzami, a nierzadko lekarzami. Z tych choćby powodów ukazanie się książki z materiałami z konferencji naukowej poświeconej wypaleniu zawodowemu uznać trzeba za sprawę konieczną, zwłaszcza, że nie jest to problem często poruszany w polskiej literaturze przedmiotu (...).

Prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap